banner_site_5.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και  τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

 

1.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 96.774,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83961/2019), καθώς και από της ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας www.peartas.gov.gr στο σύνδεσμο «Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».
3.  Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, τηλέφωνο 2681363307, FAX επικοινωνίας 2681027332 και E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 πμ.
5.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 πμ.
6.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016.
7.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομική πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α)  σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β)  σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.935,48 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και η οποία θα απευθύνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες και θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10.  Κωδικός CPV: 45232120-9 (Αρδευτικά  Έργα) και Κωδικός NUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα).
11.  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΝΠΔΔ 2018.
12.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Συνοδευτικά Έντυπα

 
Ακολουθήστε μας
       

Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 88 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας Διακηρύξεις Διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου»