Ο ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα, με έδρα στους Κωστακιούς ΑΡΤΑΣ του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ, με Α.Φ.Μ. 105157462 ΔΟΥ ΆΡΤΑΣ, κατέθεσε στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. Άρτας την αρ. πρωτ.: Δ.Α. 20/17-01-2022 αίτηση για χορήγηση άδειας ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Κατά της αιτήσεως αυτής, μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής (Αμβρακίας 23, 47100 ΑΡΤΑ, τηλ.26813.63114, fax:2681075505) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.