Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί :

1). 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 28-2-2018 & ώρα 14.00.    

2). 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης ,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:99724653ΠΓ-ΦΧΦ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 28-2-2018 & ώρα 14.00. 

3). 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:ΨΥΝ94653ΠΓ-ΛΞΩ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 28-2-2018 & ώρα 14.00.

4). 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ3.1.22 «Προστιθέμενη αξία ,ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:65ΨΔ4653ΠΓ-6ΔΡ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που ορίζεται η 28-2-2018 & ώρα 14.00.