Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4497/2018 όλες οι άδειες/φάκελοι υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου, πλανόδιου, λαϊκών αγορών τόσο για παραγωγούς όσο και για εμπόρους), πρέπει να μεταφερθούν στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του κατόχου, από όπου πλέον θα γίνεται η έκδοση/ανανέωση των αδειών. Πίνακες με τα στοιχεία των αδειών που πρόκειται να μεταφερθούν στους 4 Δήμους του Νομού έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Άρτας (www.peartas.gov.gr).

Η μεταφορά των αδειών/φακέλων από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε Άρτας στους Δήμους θα συντελεστεί τη Δευτέρα 12.02.2018. Μέχρι τότε καλούνται οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών να ελέγξουν τους πίνακες και σε περίπτωση αλλαγής μόνιμης κατοικίας να δηλώσουν το νέο Δήμο κατοικίας τους προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτόν ο φάκελός τους. Τέλος γνωστοποιείται ότι όλοι οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου οφείλουν να προσέλθουν στον αντίστοιχο Δήμο πριν τα τέλη Μαρτίου για επανεκτύπωση της άδειας τους σε νέο έντυπο. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια τους δεν θα θεωρείται νόμιμη.

Δείτε τους πίνακες