Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ