ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 104.838,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) στο χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνισμοί» της πύλης 2. www.promitheus.gov.gr (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85594), καθώς και από της ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 2. www.peartas.gov.gr.
3. Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, τηλέφωνο 2681363307, FAX επικοινωνίας 2681027332 και E-mail: 3. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 14 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 πμ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 πμ.
6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη και άνω ή στην Α1 τάξη σε κοινοπραξία όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.097,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Κωδικός CPV: 45233141-9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών) και Κωδικός NUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα).
11. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ