1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 59.677,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, στην Άρτα, μέχρι 03.06.2021. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας www.peartas.gov.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 63307, fax επικοινωνίας 26810 27332 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαμπρινή Λάκκα. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Σερβετάς, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τηλ. 2681363304.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08.06.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ