ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 90 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το νομό Άρτας”

Το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει ότι, μετά την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζεται από την Τρίτη, 5/6/2012 έως την Τρίτη 12/6/2012 (οκτώ ημερολογιακές ημέρες) η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την προκήρυξη ΚΟΧ 5.401/1/2012 που αφορά την πράξη «Δημιουργία 90 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην περιφερειακή ενότητα Άρτας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013.

Η διαδικασία, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, είχε διακοπεί στις 25/04/2012 λόγω προεκλογικής περιόδου και είχαν απομείνει 8 ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση της. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τις δυο πρώτες ημέρες της διαδικασίας (23 και 24/4/2012) είναι αποδεκτές και δεν απαιτείται να επανυποβληθούν.

Επισημαίνεται και πάλι ότι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Πλατεία εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ 47.100 Άρτα,

απευθύνοντάς την στο ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ

(Τηλ. επικοινωνίας: 26820-26969, ώρες 09:00-14:00).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης-Άρτα β) στις ιστοσελίδες του ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε (www.inegsee.gr) και (www.ineepir.gr ) γ) στην ιστοσελίδα της Π.Ε Άρτας ( www.peartas.gov.gr ) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη

Οδηγίες

Αίτηση