Πίνακες απορριπτέων

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων (κατά σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων (κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά)

Πίνακες ωφελουμένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε το δικτυακό τόπο www.epsep.gr