Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων». Η πρόσκληση αφορά στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ)

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 ορίζεται ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr η 09.11.2017 & ώρα 10.00 &

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr η 04.12.2017 & ώρα 15.00